لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صادرکنندگان صنایع دستی ایران
رئیس: آرش حیدریان
دبیر: حسین بختیاری
تلفن تماس: 66765697
شماره فکس: 66764639
آدرس: تهران، خیابان فردوسی، خیابان کوشک، پلاک 31، عمارت کوشک، طبقه همکف،کدپستی 1145686314
وب سایت: www.ihcea.ir