لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور
رئیس: علیرضا نخستین مرتضوی
دبیر: محمد لطفی
تلفن تماس: 88878923-4
شماره فکس: 88873669
آدرس: تهران، خیابان توانیر، نرسیده به پل همت، ساختمان دنیای بهتر، کدپستی 1434885498
وب سایت: ندارند