لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران
رئیس: هدایت ا... خادمی
دبیر: قاسم هردانی
تلفن تماس: 86036927-86036932
شماره فکس: 86036838
آدرس: تهران، خیابان کریمخان، خیابان نجات الهی، کوچه خسرو، پلاک 50، واحد 4، کدپستی 1598814113
وب سایت: www.idaorg.ir