لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن خدمات بین المللی سلامت
رئیس: محمد جهانگیری
دبیر: آرش انیسیان
تلفن تماس: 86015329-86015342
شماره فکس: 86015329
آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، شرق به غرب، بعد از زیرگذر گیشا، پلاک 139، کدپستی 1446667451
وب سایت: