لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
رئیس: بهرام سبحانی
دبیر: سیدرسول خلیفه سلطانی
تلفن تماس: 88551701-4
شماره فکس: 88551705
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، کمی بالاتر از شهید بهشتی، کوچه پردیس، پلاک 1/3، کدپستی 1511647711
وب سایت: