لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران
رئیس: سهیل سهیلی
دبیر: زهرا خانجانی
تلفن تماس: 40443910
شماره فکس: 40443907
آدرس: تهران، شهر زیبا، انتهای خیابان احمد کاشانی، لاین کندروهمت - شرق، خیابان پردیس، ساختمان پردیس 1، طبقه اول، واحد 5، کدپستی 1486948354
وب سایت: www.iasia.ir