لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های حمل و نقل سریع استان تهران
رئیس: ایرج دانش
دبیر: بهزاد نظری
تلفن تماس:
شماره فکس:
آدرس:
وب سایت: