لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن مس ایران
رئیس: بهرام شکوری
دبیر: ابوالفضل صالح آبادی
تلفن تماس: 88820195-88820437
شماره فکس: 88820437
آدرس: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنائی، پلاک 15، واحد 8، طبقه 4، کدپستی 1585663135
وب سایت: www.cu-ir.com