لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران
رئیس: ابوالفضل روغنی گلپایگانی
دبیر: مهشید پورداد
تلفن تماس: 88042516-88607899
شماره فکس: 88031914
آدرس: تهران، یوسف آباد، خیابان پنجاه و هشتم، ساختمان نگین 422، طبقه اول، واحد 4، کدپستی 1436864774
وب سایت: www.skmiran.ir