لیست اطلاعات تشکل های ملی

کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
رئیس: سیدمحمدرضا مرتضوی
دبیر: رشید عزیزپور
تلفن تماس: 88558243
شماره فکس: 88556302
آدرس: تهران، خیابان مطهری، نرسیده به میرزای شیرازی، پلاک 291، طبقه اول، کدپستی 1596915513
وب سایت: www.ifif.food