لیست اطلاعات تشکل های ملی

جامعه ممیزی و بازرسی ایران
رئیس: پیمان شاه اویسی
دبیر: منیره رحیمی
تلفن تماس: 88557633
شماره فکس: 88557631
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، مابین خیابان شهید بهشتی و خیابان شهید مطهری، خیابان ابن سینا، پلاک 4، طبقه سوم، کدپستی 1433714395
وب سایت: www.aisiran.org