لیست اطلاعات تشکل های ملی

جامعه تورگردانان ایران
رئیس: ابراهیم پورفرج
دبیر: سیدهادی شیرازی
تلفن تماس: 22058833
شماره فکس: 22048989
آدرس: تهران، جردن، نبش ارمغان شرقی، پلاک 1، طبقه سوم، واحد 9، کدپستی
وب سایت: www.itoa.ir