لیست اطلاعات تشکل های ملی

مجمع ایران برای فردا - تولید و صادرات (IBF)
رئیس: علی محمودی سرای
دبیر: محمدحسین قراملکی
تلفن تماس: 88524637
شماره فکس: 88524638
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، خیابان هشتم، پلاک 1، طبقه چهارم، کدپستی 1586867116
وب سایت: www.ibfiran.ir