لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن خودرو سازان ایران
رئیس: محمدعلی تیموری
دبیر: احمد نعمت بخش
تلفن تماس: 88793970
شماره فکس: 88793969
آدرس: تهران، بزرگراه آفریقا، پایین تر از چهارراه جهان کودک، نبش خیابان گاندی، ساختمان 29 آفریقا، واحد 5 ای، کدپستی 1517944811
وب سایت: www.ivma.ir