لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن cng کشور
رئیس: اردشیر دادرس
دبیر: فریدون اسعدی
تلفن تماس: 22258810
شماره فکس: 22258248
آدرس: تهران، بلوار میرداماد، بین نفت و شمس تبریزی، برج آرین، طبقه دوم شرقی، واحد 6، کدپستی 1549748146
وب سایت: www.ircng.com