لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو ایران
رئیس: داریوش کیوان
دبیر: سیدمحمد میرعابدینی
تلفن تماس: 22676308-9
شماره فکس: 22214926
آدرس: تهران، بزرگراه صدر، خیابان قلندری شمالی، بن بست مهتاب، پلاک 4، واحد 2، کدپستی 1931664313
وب سایت: www.itias.ir