لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران
رئیس: سعید ترکمان دهنوی
دبیر: فرزانه علیرضایی
تلفن تماس: 44787137-44787146-44182892-44182896
شماره فکس:
آدرس: تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، ساختمان مرکز رشد 1، طبقه دوم، واحد 3، کدپستی 1497713115
وب سایت: www.inpia.ir