لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن ملی خرمای ایران
رئیس: محسن رشیدفرخی
دبیر: مقداد تکلوزاده
تلفن تماس: 88381341
شماره فکس: 88381340
آدرس: تهران، خیابان مفتح جنوبی، پایین تر از میدان هفت تیر، کوچه افشار، پلاک 8، واحد 7، کدپستی 1573713719
وب سایت: www.naid.ir