لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن مجتمع های تجاری چند منظوره ایران
رئیس: محمدرضا نظری
دبیر: حمیدرضا براوندر
تلفن تماس: 67308000
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان طرشت، میدان تیموری، خیابان صالحی، تقاطع اکبری، برج فناوری طرشت، طبقه چهارم، واحد 402، کدپستی 1459965149
وب سایت: www.nanosina.com