لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران
رئیس: مجتبی نائلی
دبیر: ناصر علی خزائی
تلفن تماس: 09120703911
شماره فکس:
آدرس: تهران، بزرگراه خرازی، ساختمان شمالی مجتمعتجاری اداری رز مال، طبقه اول، واحد 101، کدپستی 1498711366
وب سایت: www.ifmma.org