لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنایع و معادن گچ کشور
رئیس: علاءمیرمحمدصادقی
دبیر: ندارند
تلفن تماس: 88318378
شماره فکس: 88318500
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان شهید موسوی، پلاک 175، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، انجمن گچ، کدپستی 1583648499
وب سایت: www.gi-ma.ir