لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
رئیس: علیرضا محمدی دانیالی
دبیر: عباس هاشمی
تلفن تماس: 88512127
شماره فکس: 88744463
آدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان عبدالمجید صابونچی، کوچه غلامرضا مبینی(یکم)، پلاک 8، کدپستی 1533665594
وب سایت: www.ahamiran.com