لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنایع گالوانیزه ایران (IGIA)
رئیس: نصراله رهنما
دبیر: میترا آقازاده
تلفن تماس: 88734632
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک 3، کدپستی 1531635611
وب سایت: www.irgia.ir