لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنایع قند و شکر ایران
رئیس: علیرضا اشرف
دبیر: بهمن دانائی
تلفن تماس: 88965715-88964260
شماره فکس: 88969055
آدرس: تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان شهید گمنام، پلاک 14، طبقه دوم، کدپستی 1414775841
وب سایت: www.isfs.ir