لیست اطلاعات تشکل های استان تهران

اتحادیه کارگزاران گمرکی استان تهران
رئیس: علی میرعبدا...
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون تهران
رئیس: اعظم السادات مشکانی
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن ارائه کنندگان خدمات دیجیتال استان تهران
رئیس: عبدالحسین ترابی
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
رئیس: احمد خرم
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن تأمین کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی استان تهران
رئیس: محمود نجفی عرب
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن جوانان کارآفرین استان تهران استان تهران
رئیس: علی محمدی
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی استان تهران
رئیس: پرهام مهدیان
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن خاویاراستان تهران
رئیس: مجید اکبری
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران
رئیس: حسین جعفری
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن سامانه های حمل و نقل هوشمند استان تهران
رئیس: ایلوش وزیری
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن شرکت های آب شیرین کن استان تهران
رئیس: حسین طراح
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن شرکت های تأمین کننده تجهیزات آزمایشگاه های پزشکی استان تهران
رئیس: بهروز حاجیان تهرانی
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت استان تهران
رئیس: حسین وطن پور
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن شرکت های مسافربری استان تهران
رئیس: حسن مؤمنی
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن فروشگاه های اینترنتی استان تهران
رئیس: میرنیما قاضی
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن گازهای فشرده استان تهران
رئیس: مهدی پورقاضی
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران
رئیس: پرهام رضایی
[اطلاعات بیشتر ..]
انجمن کارخانجات ماکارونی استان تهران
رئیس: مهدی آثاریان
[اطلاعات بیشتر ..]
خانه صنعت و معدن استان تهران
رئیس: سیدمحمدرضا مرتضوی
[اطلاعات بیشتر ..]
سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی استان تهران و صنایع وابسته
رئیس: محمدرضا زهره وندی
[اطلاعات بیشتر ..]
کانون زنان بازرگان استان تهران
رئیس: سیده فاطمه مقیمی
[اطلاعات بیشتر ..]